Közgyűlések, meghívók

A MEC 2016. november 14-én tartandó TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE
Tisztelt Klubtagok!
A MEC Elnöksége 2016. október 27-i döntésével összehívja a MEC tisztújító közgyűlését, amelyre tisztelettel elvár minden tagot. 
A közgyűlés időpontja: 2016. november 14., hétfő, 18 óra
(Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés időpontja: 2016. november 24., csütörtök, 18 óra.)
A közgyűlés helye: MEC Sporttelep, XXIII. Vízisport u. 44.
Napirend: a Műegyetemi Evezős Club vezetőségének mandátuma 2016. novemberében lejár. Alapszabályunk V. fejezetének A/9. pontja pontja értelmében a Közgyűlésnek új vezetőséget: elnököt, ügyvezető elnököt, elnökségi tagokat kell választania. Ehhez előzetesen összegyűjtött javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé az Elnökség által megbízott jelölőbizottság.
Budapest, 2016. október 27. 
A MEC Elnöksége

 

Jegyzőkönyv
amely készült a Műegyetemi Evezős Club (MEC) 2015. 10. 03. napján 13:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén, a Club vízi telephelyén (1237 Budapest Vízisport u. 44.).
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a Műegyetemi Evezős Klub tagjai. 
Tihanyi László, a MEC elnöke mint a MEC elnöksége által a meghívó szerint összehívott közgyűlés levezető elnöke köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 22 fős taglétszámból 14 fő van jelen, így az ülés határozatképes.
Szavazatszámláló bizottságként javasolja Pichler Balázs és Tevesz László megválasztását. A közgyűlés egyhangúlag (14 i., 0 n., 0. t.) a szavazatszámlálókat megbízza.
A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Baloghné Dr. Kiss Gabriella ügyvezető elnököt a jegyzőkönyv vezetésére. A csatolt dokumentumok hitelesítésére javasolja Kovács Imre és Ambrus Gábor elnökségi tagokat. A közgyűlés a jegyzőkönyv-vezetőt és a hitelesítőket egyhangúlag (14 i., 0 n., 0. t.) a feladatukkal megbízza.
A levezető elnök javaslatot tesz a meghívónak megfelelő egyetlen napirendre: a MEC írásba foglalt Alapszabályát, ismeretes módon, a jogszabályi változtásokhoz kellett igazítani, s kérelmezni a közhasznú jogállás megtartását.
A levezető elnök ismerteti a jelenlegi helyzetet: az Alapszabály átalakítását több lépcsőben, hiánypótlásokkal elvégeztük, majd a Fővárosi Törvényszéken bejegyzésre beterjesztettük. 2015. május 29-én kelt hiánypótlási végzést kaptunk, amelynek megfelelően az Alapszabályt kiigazítottuk. Azonban a nyári terhelés, a versenyidény és az utazások, valamint a tagok nyári programjai okán az eredetileg tervezett rendkívüli közgyűlés szavazatképes összehívása nem sikerült, erre csak az ősz kezdetétől nyílt meg a lehetőség. Közben azonban, szeptember 16-i kelettel, a késedelem okán, a közhasznú jogállásunk megtartására irányuló kérésünket elutasították. Ez a végzés lehetőséget nyújt arra, hogy a hiánypótlással érintett Alapszabályra és a többi, már rendezett iratra támaszkodva - amelyeket nem kell újra beadni - új változásbejegyzési kérelmet terjesszünk be, erre azonban csak a legutóbbi végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül van mód. Ezért volt sürgető a rendkívüli közgyűlés összehívása.
Tevesz László kérdezi, mit kellett még módosítani az Alapszabályban.
A levezető elnök válasza: szükség volt az egyesületi cél megfogalmazásának kiigazítására, ami nem a klubműködés alapvető tartalmát érinti, hanem összefoglaló jellegű. Emellett a PTK és az ECTV törvényekkel összhangba hozatal azt jelenti, hogy egyes részletek, amelyeket korábban is az akkor érvényes jogszabályok alapján igyekezett megfogalmazni az Alapszabály, az új törvényekben foglalt megfogalmazásokra cserélendők. Ez nem pusztán formaság, amire példákat hoz; kéri a tagságot, hogy az általa már megismert, most döntésre bocsátandó, megújított Alapszabályt ebből a szempontból ismételten nézze át, aki ezekre nem volt figyelemmel; továbbá mindenki betekinthet a hiánypótlási határozatba. Ilyen például, hogy a korábbi "közhasznúsági beszámoló" valójában az egységes pénzügyi - és nem gazdasági - beszámoló melléklete, tehát nem mellé-, hanem alárendelt viszonyban van vele; a jogszabályok szövege ezekkel a megnevezésekkel dolgozik, ezekre nézve ró ki előírásokat. Ennek a mellékletnek a tartalmát az Egyesületi törvény, az ECTV rögzíti, s az Alapszabály ide vonatkozó részét eszerint kell megfogalmazni. Hasonló a helyzet az összeférhetetlenségi szabályokkal stb. A tag "törlése" is elavult fogalmazás, nem felel meg az eljárás tartalmának, amely a "tagsági jogviszony felmondása" a klub részéről.
Több további ponton ugyanakkor egyértelműsíteni, illetve pontosítani kellett az Alapszabályt. Ilyen a szavazatképtelenság miatt megismételt közgyűlés szavazási szabálya, vagy az, hogy fiatalkorú tag vezető tisztségre egyáltalán nem választható meg, a korábbi megfogalmazás szerint a korának megfelelő tisztségre választható, ami pontatlan és nyitott fogalmazás.
A levezető elnök kijelenti, hogy a legutóbbi hiánypótlási végzés maximálisan segítőkész volt, amennyiben a még végrehajtandó változások konkrét listáját tartalmazta, s ezért egyrészt hálával tartozunk a Fővárosi Törvényszéknek, másrészt különösen kár és az eljárást nehezíti, hogy a nyár folyamán nem sikerült eleget tenni neki.
Selmeczi Gábor kérdezi, hogy van-e olyan tétel az új Alapszabályban, ami a klub működésének tartalmát lényegesen mwgváltoztatja. A levezető elnök válasza: nincsen érdemleges tartalmi működésváltozási kényszer, hanem a jelen törvényekhez igazítás a működési folyamat megszilárdítását szolgálja, egyebek mellett azzal is, hogy speciális esetekben zökkenőmentesebbé teszi azt. Emlékeztet rá, hogy a kérdés legutóbb is felmerült, ami ugyan érthető, de a válasz ugyanez volt rá.
Egyes tagok kívánságra az Alapszabályba és a hiánypótlási végzésbe betekintenek.
A levezető elnök kérdésére további kérdés nincs.
A levezető elnök kérdésére további kiegészítés sincs.
A levezető elnök határozati javaslatként előterjeszti a hiánypótlási végzéseknek megfelelően kiigazított Alapszabály elfogadását.
2015/4. Határozat: A Műegyetemi Evezős Club egyhangúlag (14 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja a MEC új Alapszabályát (csatolva).
A levezető elnök megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés előre elhatározott feladatát elvégezte, mindenkinek megköszöni a részvételt és az ülést 14:10 órakor bezárja.
k.m.f.


Tihanyi László levezető elnök

Baloghné Dr. Kiss Gabriella jkv.

A jegyzőkönyv hiteles:


Kovács Imre

Ambrus Gábor

 

 

MEGHÍVÓ
A MEC RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE
Kedves Klubtagok!
A MEC Elnöksége 2015. szeptember 17-i döntése alapján összehívja a MEC Rendkívüli Közgyűlését, amelyre tisztelettel meghív mindenkit.
A Közgyűlés időpontja: 2015. október 3., szombat, 13 óra
Határozatképtelenség esetére a tartalék időpont: 2015. október 11., vasárnap, 16. óra
A Közgyűlés helye: MEC Sporttelep, XXIII. Vízisport u. 44.
Az összehívás indoka: a MEC Alapszabályának a jogharmonizációs hiánypótlási előírás alapján történő megváltoztatását rendkívüli közgyűlés hagyhatja jóvá. A tavaszi rendkívüli közgyűlést követően további változtatások váltak szükségessé. A Fővárosi Törvényszék késedelem miatt, tegnap kézhez vett határozata szerint, megvonta a MEC közhasznú jogállását, azonban lehetővé teszi, hogy 30 napon belül azt újra kérelmezzük; értelemszerűen a megkívánt változtatások végrehajtásával. Ezeket, valamint az ennek megfelelően átalakított Alapszabályt az Elnökség bárki számára kérésre betekinthetővé teszi, az érdemi mérlegelés lehetőségének biztosítása céljából. Az új Alapszabály tervezete a mec.hu/ujalapszabaly.html oldalon érhető el.
Napirend: a fentieknek megfelelően javaslat előterjesztése a MEC Alapszabályának módosítására. (A rendkívüli közgyűlés napirendje kizárólag az előre meghirdetett lehet.)
Budapest, 2015. szeptember 17.
A MEC Elnöksége
Átvettem:

 

Jegyzőkönyv,
amely készült a Műegyetemi Evezős Club 2015. május 16. napján 17:00 órakor kezdődő, évi rendes közgyűlésén, a Club vízi telephelyén (1237 Budapest Vízisport u. 44.).
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a Műegyetemi Evezős Klub tagjai.
Norman Károly klubelnök köszönti a MEC 2015. évi rendes közgyűlését, amelyet a MEC Elnökségének 2015. április 2-án hozott, 2015. május 7-i ülésén pontosított határozata alapján hívott össze. Bejelenti, hogy a MEC 22 rendes tagja közül 13 van jelen, így a közgyűlés az Alapszabály V. A. 2. pontja értelmében határozatképes.
Bejelenti, hogy a MEC 2015. május 7-i elnökségi ülésén megbeszéltek szerint az elnökség a közgyűlésnek a levezető elnöki tisztségre Norman Károlyt javasolja, az éves beszámolót Kiss Gabriella ügyvezető elnök tartja. A közgyűlés Norman Károlyt levezető elnökként egyhangúlag elfogadja.
A közgyűlés Kiss Gabriellát jegyzőkönyv-vezetőként, Kovács Imrét és Ambrus Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőként, Tevesz Lászlót és Garai Zoltánt szavazatszámlálóként egyhangúlag elfogadja.
A levezető elnök javaslatot tesz a határozathozatal módját illetően a nyílt szavazásra: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
A levezető elnök a MEC elnökségének 2015. április 2-i döntése alapján előterjeszti a napirendi pontokat, amelyek megfelelnek az Alapszabály V. A. 6. pontjának, a közgyűlési meghívónak megfelelően, azaz:
1. beszámoló az egyesület 2014. évi tevékenységéről,
2. a 2014. évi közhasznúsági jelentés; beszámoló az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról,
3. a 2015. évre szóló költségvetési tervjavaslat,
4. határozat a beszámolók elfogadását illetően. 
A napirendhez kiegészítő javaslat nem érkezett. A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
1. napirend: Beszámoló az egyesület 2014. évi tevékenységéről (csatolva a közreadott közhasznúsági jelentés szöveges részében).
2. napirend: A közreadott (csatolt) 2014. évi közhasznúsági jelentés számszaki része; beszámoló az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról (kiosztva).
- Kérdések (üzemanyag-felhasználás, uszodahasználat, várható létesítményfejlesztések).
- Kovács Imre szóbeli, magyarázó kiegészítései.
3. napirend: A közreadott 2015. évre szóló költségvetési tervjavaslatot Kovács Imre ismerteti, szóbeli kiegészítésekkel.
- Vita.
4. napirend: közgyűlési határozat a beszámolók felől 
- A levezető elnök  megkérdezi a jelenlévőket, kívánnak-e kiegészítéseket tenni a beszámolókhoz és a tervhez. Nem érkezik további észrevétel. 
- A levezető elnök elfogadásra javasolja a beszámolókat, kéri a közgyűlés döntését. 
- 1/2015. Közgyűlési határozat: a MEC közgyűlése a 2014. évi tevékenységről szóló ügyvezető elnöki beszámolót egyhangúlag (13 i, 0 t, 0 n arányban) elfOgadja.
- 2/2015. Közgyűlési határozat: a MEC közgyűlése egyhangúlag (13 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja a 2013. évi Közhasznúsági jelentést, a 2014. évi gazdálkodási beszámolót.
- 3/2015. Határozat: a MEC közgyűlése egyhangúlag (13 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja a 2015. műk. évre szóló gazdálkodási tervet.
Norman Károly levezető elnök mindenkinek megköszöni a részvételt, és a közgyűlést 18:10-kor bezárja.
k.m.f.
Levezető elnök: Norman Károly
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Gabriella
Hitelesítő: Kovács Imre
Hitelesítő: Ambrus Gábor

 

MEGHÍVÓ A MEC 2015. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE Kedves Klubtagok! A MEC Elnöksége összehívja a MEC 2015. Évi Rendes Közgyűlését, amelyre tisztelettel meghív mindenkit. A Közgyűlés időpontja: 2015. május 16., szombat, 17 óra (Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2015. május 23., szombat, 17 óra.) A Közgyűlés helye: MEC Sporttelep, XXIII. Vízisport u. 44. Napirendi javaslat: a MEC Alapszabálya szerint - beszámoló az egyesület tevékenységéről, - közhasznúsági jelentés, - beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, az előző évi költségvetés teljesüléséről és a következő évi költségvetési javaslatról, - a felügyelő bizottság beszámolója, - a beszámolók elfogadása; Alapszabályunk értelmében a tagok által a közgyűlés előtt legalább nyolc nappal benyújtott javaslatokat tárgyalnia kell a közgyűlésnek, bármely egyéb napirendi javaslat akkor tárgyalható, ha ezt a többség elfogadja. Budapest, 2015. május 1. A MEC Elnöksége

Közösségi média